مقررات استفاده از کتابخانه

مقررات استفاده از کتابخانه مرکز علمی کاربردی تیبا

در اجرای وظایف کتابخانه دانشگاه و به منظور ایجاد و اجرای ضوابطی برای استفاده بهینه از منابع و اسناد و مدارک این کتابخانه توسط استفاده کنندگان ، مقررات زیر تدوین گردید.

1) شرایط عضویت :

الف) دانشجویان و همکاران این مرکز با ارائه مدرک شناسایی و کارت دانشجویی و تکمیل فرم عضویت می توانند به عضویت کتابخانه در آیند.

ب)  مدرسین و اساتید محترم این دانشگاه نیز می توانند با تکمیل فرم به عضویت کتابخانه دانشگاه در ایند .

تبصره 1: عضویت کلیه اعضاء تا زمانی که رابطه انها با دانشگاه قطع نگردد و مقررات این ایین نامه را رعایت نمایند اعتبار خواهد داشت.

تبصره 2: مدت عضویت مدرسین و اساتید و همکاران این مرکز پایدار است مگر اینکه دانشگاه مربوطه قطع ارتباط با عضو را اعلام نماید.

2) مقررات امانت گرفتن منابع کتابخانه :

تعداد  کتابهای امانی برای اعضاء هیات علمی حداکثر 4 جلد و (مدت امانت 30 روز) و برای دانشجویان 2 جلد ( مدت امانت 14 روز)

تبصره 1: امانت گیرندگان میتوانند مدت امانت خود را تمدید نمایند مشروط به اینکه شخص دیگری کتاب را از پیش در خواست نکرده باشد

تبصره 2: کتابهای مرجع مانند دانشنامه ها ، منابع لاتین و پایان نامه ها و نشریات و در کل  هر مدرکی که به تشخیص کتابخانه دانشگاه ، مرجع شناخته شود به امانت داده نمی شود و فقط در سالن کتابخانه وبا ارائه کارت معتبر مورد استفاده قرار می گیرد .

تبصره 3: چنانچه تعداد درخواست کننده منابع از کتابخانه بیش از یک نفر باشد کتابدار می تواند به تشخیص خود مدت امانت آنها را کاهش و یا آنها را به عنوان مدارک ( رزرو ) منظور و مبادرت به امانت در زمان محدود نماید.

3) تاخیر در بازگرداندن و غیر قابل استفاده و یا گم شدن مدارک :

الف  تاخیر:

هرگاه عضو کتابخانه ، مدرکی را به امانت گرفته و در موعد مقرر به کتابخانه باز نگرداند برای هر روز تاخیر مبلغ 10000 ریال جریمه خواهد شد.

ب-مفقود کردن و یا غیر قابل استفاده کردن مدارک به امانت گرفته شده :

هرگاه عضو کتابخانه مدرکی را مفقود و یا غیر قابل استفاده نماید باید عین مدرک را به کتابخانه مسترد دارد . در غیر این صورت ملزم است بهای آن را به نرخ روز به تشخیص سرپرست کتابخانه پرداخت نماید.

4) تسویه حساب:

کلیه اعضاء کتابخانه به محض تصمیم به محض تصمیم به قطع ارتباط با دانشگاه می بایست با کتابخانه تسویه حساب نماید