تقویم تاریخ

تقویم تاریخ

روز 7دی ماه مصادف با سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) (1358 ه.

سواد آموزی به توفیق فرمان امام خمینی (ره) از یک حرکت محدود فرهنگی ، به نهضتی فراگیرتبدیل شد و ازآن پس در شمار مقدس ترین آرمانهای انقلاب اسلامی در آمد.