آیین نامه انضباطی مدرسان

منشور اخلاقی فرهنگی استادان ٰ نمایانگر شخصیت فرهنگی ٰ علمی و دانشگاهی ٰ ارائه الگوی رفتاری بر مبنای مکارم اخلاق ٰپیشرو در اعمال و رفتار نیک ٰ جدی در کار آموزش  ٰتلاشگر در پژوهش ٰ نقد پذیر بودن ٰ پایبندی به رعایت قوانین ٰ نظم و آرامش  ٰ  معتدل در گفتار و کردار ٰ توانایی در ایجاد روحیه اعتماد به نفس ٰ نشر خود باوری فرهنگی ٰ علمی و ملی در میان دانشجویان ٰ مسئولیت پذیری و معتقد بودن ٰ پرداختن به کارهای علمی ٰ با اصالت ٰ استوار و راستین است .