امور دانش آموختگان

قابل توجه فارغ التحصیلان (ورودی مهر92) کلیه رشته ها:

جهت تسویه فارغ التحصیلی از تاریخ 10/5/94 به اموزش سرکار خانم علی زاده مراجعه نمایید.