آیین نامه انضباطی(منشوراخلاقی فرهنگی)

مدیرت ولایتمدار و قانونمند دانشگاه انتظار دارد که ارکان چهار گانه دانشگاه اعم از اساتید مدیران دانشجویان و کارکنان نسبت به اجرای هر چه دقیق تر آن خود را موظف و ملزم دانسته و در جهت ترویج آن تلاش وافر کنند.