دسته ها: اخبار دانشگاه, 1395-3-18

مقررات آموزشی و کاربرگ های آموزش

مقررات آموزشی و کاربرگ های آموزش

با سلام 

احتراما بر اساس دستور معاون محترم سنجش، مجموعه مقررات آموزشی و کاربرگ های آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد.


مجموعه مقررات آموزشی و کاربرگ های آموزشی